محمد مهدی مستقیمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

نایب رییس هیئت مدیره و مدیر عامل